Podrobná pravidla soutěže o výhře NYDA proti vším a hnidám

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže o výhře NYDA proti vším a hnidám (dále jen "soutěž").

· Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Medindex, spol. s r.o. se sídlem Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74915 (dále jen "pořadatel").
 • Organizátorem facebookové stránky je "Medindex, spol. s r.o." www.facebook.com/nyda.cz (dále jen "facebooková stránka"). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen "Facebook") a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv Facebooku.
 • Místo a doba konání soutěže
 • Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 1.8.2023 do 31.8.2023 (včetně), (dále jen "soutěžní kolo").

 • · Účastníci soutěže

  • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku a která je fanouškem facebookové stránky NYDA.cz (dále jen "soutěžící").
  • Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.
  • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
  • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
  • Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku uvedená na www.facebook.com/terms.php. V případě zániku facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
  • Účast v soutěži je dobrovolná.

  · Mechanismus soutěže

  • Okamžikem zahájení příslušného soutěžního kola pořadatel zveřejní na své facebookové stránce svůj příspěvek s vědomostní otázkou (dále jen "soutěžní otázka").
  • Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání příslušného kola soutěže svou odpověď zveřejní na facebookové stránce pořadatele formou komentáře k příslušnému příspěvku pořadatele se soutěžní otázkou. Soutěžící nesmí v rámci probíhající soutěže svou odpověď následně měnit, tj. upravovat již zveřejněný komentář.
  • Soutěžící se může v každém kole soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tj. zveřejnit pouze jeden komentář s odpovědí na soutěžní otázku.
  • Předpokladem pro výhru v soutěži je správné zodpovězení vědomostní otázky. V případě mnohosti stejných odpovědí, má přednost ta soutěžní odpověď, která byla zveřejněna dříve.
  • · Vyhodnocení soutěže a předání výhry

   • Po uplynutí doby konání každého příslušného kola soutěže pořadatel vyhodnotí odpovědi soutěžících na soutěžní otázku doručené do soutěže v daném kole soutěže.
   • Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
   • Pořadatel v soutěžním kole odmění výhrou 10 soutěžících, kteří správně (případně nejblíže správné odpovědi) a nejrychleji odpověděli v příslušném soutěžním kole na soutěžní otázku způsobem popsaným v čl. 4 těchto pravidel, přičemž:

   • výhercem 1 kusu výhry: nafukovací vši (není určeno pro děti od 3 let!)

   Pořadatel si vyhrazuje právo určit objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku, přičemž správná odpověď bude pouze jedna. Po určení správné odpovědi není soutěžící oprávněn rozporovat její správnost.

   V případě, že se dva nebo více soutěžících umístí z hlediska míry přesnosti své odpovědi na soutěžní otázku na stejném pořadovém místě ve vztahu k objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku, rozhodujícím kritériem pro určení soutěžícího s lepším pořadím, je ta skutečnost, který z posuzovaných soutěžících se do soutěže s danou odpovědí zapojil dříve.

   • V případě, že v daném kole soutěže zúčastní méně než pět soutěžících, propadají výhry ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
   • Každý soutěžící může vyhrát v daném kole pouze jednou.
   • Nejpozději do tří dnů po skončení daného kola soutěže organizátor soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží v příslušném soutěžním kole výhru (dále jen "výherce"), a prostřednictvím své facebookové stránky tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména a příjmení výherců dle osobního facebookového profilu pod kterým soutěžili, a pořadí, v němž správně zodpověděli soutěžní otázku.
   • Organizátor je povinen do pěti dnů od vyhlášení výsledků daného soutěžního kola kontaktovat výherce prostřednictvím jeho facebookové stránky, v níž požádá o údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru.
   • Nedohodne-li se pořadatel s výhercem v daném případě jinak, pořadatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
   • Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
   • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

   · Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

   • Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konktrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen "osobní údaje"), do databáze společnosti Medindex, spol. s r.o. se sídlem Olštýnská 607/1, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74915, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ"), tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
   • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
   • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
   • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří let od jejího skončení.

   · Společná ustanovení

   • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.
   • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
   • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita facebookových účtů či zrušení Facebook účtu atp. V této souvislosti si pořadatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol emailových adres a facebookových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům Facebooku.
   • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže.
   • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
   • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Facebook, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
   • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
   • Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na vyžádání u pořadatele soutěže a na webových stránkách www.nyda.cz

   V Praze dne 1.8.2023